Voordelen als Podozorg praktijk

Waarneming praktijk bij ziekte, zwangerschap en vakantie

Er zijn twee vormen van waarneming in een vrijgevestigde praktijk mogelijk:

 1. Collegiale waarneming door een vrijgevestigde collega buiten de eigen praktijk;
 2. Waarneming op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een variabel of vast salaris.

Collegiale waarneming door een collega buiten de eigen praktijk

Van collegiale waarneming is in dit verband sprake als een praktijkhouder een andere praktijkhouder kortdurend vervangt. Er bestaat geen dienstverband tussen beiden, maar een overeenkomst van opdracht. De waarneming mag geen structureel karakter hebben of krijgen omdat de belastingdienst dan kan concluderen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Het is wel aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de modelovereenkomst ‘kortdurende overeenkomst van opdracht’ van Podozorg Nederland.

Inkomsten en belasting

Fiscaal worden de inkomsten uit de collegiale waarneming behandeld als inkomen uit de eigen praktijk.

Collegiaal in- en uitlenen

Een andere mogelijkheid is het in- en uitlenen van een werknemer uit de ene praktijk bij een andere praktijk. Dit is slechts mogelijk indien de aard van de arbeidsovereenkomst van de werknemer zich daar niet tegen verzet. Wanneer de mogelijkheid te worden uitgeleend niet vanzelf volgt uit de functie van de werknemer of niet expliciet is geregeld in de arbeidsovereenkomst, hoeft de werknemer niet met de uitlening in te stemmen. Uiteraard kan uitlening altijd plaatsvinden indien de werknemer daarmee instemt.

Bij collegiaal in- en uitlenen sluiten de praktijkhouders een overeenkomst (dus niet de werknemer en de inlenende praktijkhouder). De uitlenende praktijkhouder draagt de sociale premies en loonbelasting af, want daar is de werknemer immers in dienst. Wanneer deze echter in gebreke blijft en geen of slechts gedeeltelijk de sociale premies en loonheffing afdraagt, rust er op de inlenende praktijkhouder een inlenersaansprakelijkheid.

Met andere woorden: de belastingdienst kan bij de praktijk waar de werknemer is ingeleend, de niet betaalde sociale premies en loonheffingen vorderen. De inlenende praktijkhouder doet er dan ook verstandig aan om bij de uitlenende praktijkhouder een schriftelijk bewijs van betaling van de sociale premies en loonheffing te vragen.

Waarneming op grond van een arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor de duur van de waarneming. Dit kan zijn een bepaald aantal weken of maanden en/of tot een bepaalde einddatum. Ook kan de waarneming van een bepaalde situatie worden omschreven, zoals de afwezigheid wegens vakantie, ziekte of zwangerschap van een bepaalde werknemer of ook voor een bepaald project.

Als in de arbeidsovereenkomst een bepaalde situatie wordt genoemd, is het belangrijk zo duidelijk mogelijk, bijvoorbeeld door middel van een datum, vast te leggen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Bijvoorbeeld: De arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de zieke werknemer zijn werk hervat, maar uiterlijk op 31 juli 2012. De praktijkhouder is verplicht loonheffing in te houden en af te dragen. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl. Een eventuele van toepassing zijnde CAO, afhankelijk van de aard van de organisatie, geldt ook voor de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd. Voor de vrijgevestigde praktijk is er overigens géén CAO.

Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, tenzij het de vierde arbeidsovereenkomst betreft en tussen de eerdere arbeidsovereenkomsten tussenpozen van niet meer dan drie maanden zijn gelegen. Er ontstaat ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de totale duur van de arbeidsovereenkomsten inclusief de tussenpozen van de elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten die binnen drie maanden na elkaar worden gesloten, langer dan 36 maanden heeft geduurd. De eventuele periode die de werknemer via een uitzendbureau binnen de praktijk heeft gewerkt wordt meegeteld in aantal en duur. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds niet worden opgezegd, tenzij de tussentijdse opzegging in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Jongeren tot 27 jaar

In het kader van bestrijding van de jeugdwerkloosheid mogen werkgevers jongeren tot 27 jaar langer met een tijdelijk contract laten werken. Normaliter geldt dat na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten die telkens direct of binnen drie maanden na elkaar zijn afgesloten, de vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch een vast dienstverband is. Voor jongeren tot 27 jaar is dat nu pas bij de vijfde tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Daarnaast geldt doorgaans dat als tijdens het tweede of volgende tijdelijke contract de duur van 36 maanden wordt overschreden, dit contract automatisch in een vast contract verandert. Voor jongeren is dit nu pas na de duur van 48 maanden. Bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar valt de werknemer weer onder de normale, bestaande regeling. Het vierde contract wordt dan bijvoorbeeld automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Terug naar alle voordelen

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.

 • 20 september 2018

  Verandering van de voet tijdens zwangerschap

 • 13 september 2018

  Voetproblemen bij ouderen

 • 06 september 2018

  Een pijnlijke enkel, wat nu?

 • 02 augustus 2018

  Zwemster met voorvoetpijn