Klik op een specifiek onderdeel

Deze algemene voorwaarden dateren van juli 2020. Klik onderstaand op de tabbladen om de algemene voorwaarden per onderdeel te bekijken.

Veelgestelde vragen omtrent podologie

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

 • Artikel 1 – Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

  Algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden.

  Arrangementskosten

  De kosten voor de catering die door PEP beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.

  Extern Examen

  Een examen voor een opleiding anders dan een PEP-examen zoals bedoeld in artikel 7 lid 7.

  Klant

  Elke particulier die bij PEP een opleiding afneemt.

  Locatiekosten

  De kosten voor de zaal die door PEP beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.

  PEP

  Podo Educatieplaform.

  PEP-examen

  Een examen dat door PEP wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende opleiding zoals bedoeld in artikel 7 lid 4.

  Onderwijsmateriaal

  Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.

  Opleiding

  Een door PEP verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, online – cursus, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.

  Overeenkomst op afstand

  Een studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e burgerlijk wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

  Prijs

  De prijs voor een opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

  Studieovereenkomst

  Een overeenkomst, waaronder een overeenkomst op afstand, tussen PEP en een klant met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door PEP.

  Website

  de website van PEP: podo-educatie.nl.

 • Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van PEP en op alle door PEP gesloten studieovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
  2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. PEP wijst de toepasselijkheid van de algemene Voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
  3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen PEP en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
  4. In de gevallen waarin de betreffende studieovereenkomst en/of de algemene voorwaarden niet voorzien, zal PEP een regeling treffen naar redelijkheid.
  5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen PEP en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
 • Artikel 3 - Aanbod

  1. PEP brengt het aanbod schriftelijk en/of digitaal uit.
  2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is.
  3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
   • de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
   • wanneer de opleiding start;
   • de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
   • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
   • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
   • de wijze van betaling;
   • de duur van de studieovereenkomst.
 • Artikel 4 – Studieovereenkomst

  1. De klant gaat een studieovereenkomst met PEP aan door middel van de inschrijving voor de opleiding. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van PEP, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door PEP verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de website.
  2. De studieovereenkomst komt tot stand wanneer PEP de inschrijving voor een opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop PEP schriftelijk de inschrijving voor een opleiding aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de studieovereenkomst tot stand.
  3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de opleiding doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de opleiding doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
  4. PEP is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is PEP gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
  5. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van PEP. PEP kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
 • Artikel 5 – Annulering opleiding

  1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van PEP onvoldoende is, staat het PEP vrij om met de klant overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien PEP en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
  2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de klant het recht de betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend via het herroepingsformulier op de website of anderszins schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door PEP van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en lid 4.
  3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een overeenkomst op afstand indien van toepassing) dat PEP gerechtigd is, onder aftrek van nog niet ontvangen onderwijsmateriaal, de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
   • bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van de prijs;
   • bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 20% van de prijs;
   • bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van de prijs;
   • bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: de totale prijs.
  4. In geval de klant een opleiding annuleert nadat deze door PEP is verplaatst op verzoek van de klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 6, geldt dat PEP gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
   • bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste opleiding: 50% van de prijs;
   • bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste opleiding: de totale prijs.
  5. In geval de klant een opleiding annuleert nadat deze door PEP is gewijzigd op verzoek van de klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, geldt dat PEP gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
   • bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde opleiding: 50% van de prijs van de opleiding waarvoor de klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de prijs voor de gewijzigde opleiding meer bedraagt dan de prijs voor de oorspronkelijke opleiding, in welk geval 50% van de prijs van de gewijzigde opleiding in rekening wordt gebracht;
   • bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde opleiding: de totale prijs van de opleiding waarvoor de klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale prijs voor de gewijzigde opleiding meer bedraagt dan de totale prijs voor de oorspronkelijke opleiding, in welk geval de totale prijs voor de gewijzigde opleiding in rekening wordt gebracht.
  6. In het kader van hetgeen hierboven bepaald heeft te gelden dat indien onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.
 • Artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen opleiding overeenkomst op afstand

  1. De klant heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal.
  2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de klant het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan PEP terug te zenden. PEP is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te latenkomen van de klant. Het terugzenden is voor risico van de klant. PEP zal op haar beurt alle reeds van de klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  3. Tussentijdse beëindiging studieovereenkomst

  4. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan PEP betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 4 en 5, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
  5. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de klant aan PEP betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de opleiding. In dat geval is de klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan PEP verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals portfoliobegeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar heeft plaatsgevonden.
  6. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de prijs van een opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van PEP en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat PEP een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.
  7. Verplaatsen Opleiding

  8. PEP kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij PEP. PEP zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing een bedrag aan wijzigingskosten bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van PEP tot het verplaatsen van de opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de opleiding, waaronder ook de locatiekosten en de arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste opleiding. De door de klant in overeenstemming met art. 9 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.
  9. Wijzigen opleiding

  10. PEP kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding wijzigen naar een andere opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een opleiding ligt uitsluitend bij PEP. PEP zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging een bedrag aan wijzigingskosten bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van PEP tot het wijzigen van de opleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de opleiding, te voldoen.
  11. PEP behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een extern examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de opleiding.
  12. PEP behoudt zich het recht voor de in de studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.
 • Artikel 7 – Examens

  1. Indien van toepassing, wordt een opleiding afgesloten met een PEP-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) extern examen overeenkomstig artikel 7 lid 7.
  2. Inschrijving voor een herkansing van een PEP-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 en lid 2 van de algemene voorwaarden. De klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een PEP-examen, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een PEP-examen.
  3. De klant kan een PEP-examen tot 14 dagen voor aanvang van het examen annuleren tegen betaling van annuleringskosten. Bij annulering binnen een termijn van 14 dagen voor aanvang van het examen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende examen.
  4. Het PEP-examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen- en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding. Indien de prijs van een PEP-examen tussentijds wijzigt, behoudt PEP zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de klant.
  5. Op het PEP-examen is, naast de algemene voorwaarden, ook het educatiereglement van toepassing. Indien u klachten heeft of bezwaar wilt maken tegen bijvoorbeeld een examenuitslag, dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.
  6. PEP verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de klant aan PEP zijn voldaan. PEP verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. In overleg kan een aangepast diploma of een kopie van het diploma gemaakt worden. Dit brengt extra kosten met zich mee.
  7. Indien (al dan niet in aanvulling op het PEP -examen) een exameninstituut anders dan PEP een extern examen voor een opleiding zal afnemen, is de klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk extern examen. PEP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de externe examens.
 • Artikel 8 – Betaling

  1. De betaling vindt uitsluitend plaats via de website door middel van iDEAL.
  2. De klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan Podozorg Nederland b.v.
  3. De klant betaald de opleiding vooraf per iDEAL.
  4. Nadat de betaling is verwerkt ontvangt de klant een mail waarin de definitieve inschrijving en deelname wordt bevestigd.
  5. Betaling dient plaats te vinden bij de online inschrijving.
 • Artikel 9 – Legitimatie

  1. Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
  2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 4 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van PEP, te tonen.
 • Artikel 10 – Prijs

  1. De kosten van iedere opleiding en de betalingswijze staan vermeld in de brochures en op de website. De locatiekosten en de arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding.
  2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de studieovereenkomst, kunnen door PEP worden doorberekend aan de klant.
  3. Indien de in artikel 10 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de studieovereenkomst, heeft de klant het recht de studieovereenkomst te ontbinden.
  4. PEP zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het onderwijsmateriaal, de arrangementskosten en reprorechten.
 • Artikel 11– Aansprakelijkheid PEP

  1. In het geval de klant of deelnemers aan een opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van PEP, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van PEP gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan PEP door de verzekeraar van PEP onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van PEP geldt het voorgaande niet.
  2. De aansprakelijkheid van PEP voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.
  3. PEP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
  4. PEP is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
  5. De aansprakelijkheid van PEP strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor PEP verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van PEP of die door PEP zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).
  6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
 • Artikel 12 – Levering onderwijsmateriaal

  1. PEP levert het onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de opleiding aan de klant.
  2. Verkeerd of beschadigd onderwijsmateriaal wordt door PEP direct kosteloos vervangen.
  3. Alle door PEP gehanteerde leveringstermijnen van onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de studieovereenkomst aan PEP bekend waren. PEP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
  4. PEP is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de studieovereenkomst hebben voorgedaan.
  5. Bij verzending van onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.
 • Artikel 13 – Uitval docent/examenbeoordelaar

  1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal PEP – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal PEP de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende PEP-examen alsnog zal worden afgenomen.
  2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. PEP zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
  3. Een klant kan niet kosteloos (i) een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
 • Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

  PEP, haar personeel en/of voor PEP werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 • Artikel 15 – Persoonsgegevens

  PEP verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van PEP. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door PEP.

 • Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door PEP verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij PEP. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van PEP.
  2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen, aan PEP verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
 • Artikel 17 – Businesspartners

  PEP is gerechtigd een opleiding of gedeelten daarvan door een door PEP geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen de klant en PEP en deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

 • Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden

  De algemene voorwaarden kunnen door PEP worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

 • Artikel 19 – Geschillenregeling

  1. De studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Indien de klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de klant en PEP over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door PEP te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de klant als door PEP aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
  3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klant zijn klacht eerst bij PEP heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
  4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  6. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is PEP aan deze keuze gebonden.
  7. Wanneer PEP een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet PEP eerst de klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. PEP dient daarbij aan te kondigen dat PEP zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
  8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
  9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Onze patiënten aan het woord

Lees alle ervaringen

arrow_circle_left
 • format_quote

  Ervaring van Bart

  “Dankzij de echo en rapportage van Podozorg ben ik succesvol geopereerd aan mijn voet. Ik ben nu weer volop aan het trainen om weer op topniveau te komen.”

 • format_quote

  Ervaring van Sanne

  “Vriendelijk ontvangen en heel prettig geholpen. Fijn dat er een echo gemaakt is, en dus duidelijk werd hoe erg ziek mijn pees is.”

 • format_quote

  Ervaring van Marieke

  “Duidelijk overleg over de doelen en voortgang van de behandeling. Er wordt verder gekeken dan de klachten om onderliggende oorzaken te achterhalen.”

 • format_quote

  Ervaring van Henriëtte

  “Ik ben erg goed geholpen, er wordt goed geluisterd en de klachten worden serieus genomen en behandeld. Ik ben erg tevreden!”

 • format_quote

  Ervaring van Leonie

  “Ik ben meerdere malen top geholpen! Ze hebben veel passie en kennis van hun vak. Podozorg kijkt ook verder dan alleen de klacht en denken echt mee.”

arrow_circle_right
Veelgestelde vragen omtrent podologie

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

 • Wordt mijn behandeling vergoed?

  Klik op de onderstaande knop en controleer of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht de polis van uw zorgverzekeraar er niet tussen staan, dan kan het zijn dat de vergoeding hiervan niet bij ons bekend is of er geen dekking is. Raadpleeg in dat geval uw polisvoorwaarden.

  Controleer uw verzekering

 • Komen voetklachten veel voor?

  Maar liefst 70% van de Nederlandse bevolking krijgt in zijn of haar leven last van voetklachten. Van deze klachten bevindt 60% zich in de voorvoet. Wilt u meer weten over een specifieke voetklacht? Maak dan gebruik van onze klachtenwijzer.

  Naar klachtenwijzer

 • Hoe werkt een podotherapeutisch onderzoek?

  Een voetenonderzoek bij een (register) podoloog of podotherapeut kan de exacte oorzaak van vele klachten aan het licht brengen. De podoloog is een deskundige op het gebied van voetklachten, maar kijkt ook verder naar de algehele lichaamshouding. En in die houding, waaruit ook nek en schouderklachten kunnen ontstaan, ziet men vaak de oorzaak ontstaan in de stand van de voeten. Wilt u meer weten over het podotherapeutisch onderzoek? Klik dan op onderstaande knop.

  Naar podotherapeutisch onderzoek

 • Hoe vind ik een praktijk bij mij in de buurt?

  Met meer dan honderd Podozorg praktijken zit er altijd een Podozorg podoloog bij u in de buurt! Met onze praktijkzoeker vindt u gemakkelijk de dichtstbijzijnde praktijk op basis van uw plaatsnaam of postcode.

  Naar praktijkzoeker